Tata Tertib Sekolah

I.     HAL MASUK SEKOLAH

1.    Semua murid harus hadir di sekolah selambat-lambatnya 5 menit sebelum pelajaran dimulai.
2.    Murid yang terlambat tidak diperkenankan langsung masuk kelas, melainkan harus melapor terlebih dahulu kepada Kepala Sekolah
3.    a ) Murid absen hanya karena sungguh-sungguh sakit atau keperluan yang sangat   
     penting.
b)  Urusan keluarga harus dikerjakan diluar sekolah atau waktu libur sehingga tidak  
     menggunakan hari sekolah
c ) Murid yang absen pada waktu masuk kembali harus melapor kepada kepala
     sekolah dengan  membawa surat-surat yang diperlukan ( Surat Dokter atau   
     Orang Tua/Walinya)
d ) Murid tidak diperbolehkan  meninggalkan sekolah selama jam  pelajaran
     berlangsung.
e)  Kalau murid sudah merasa sakit di rumah, lebih baik tidak masuk sekolah.

4. Murid yang sudah diperingatkan dan masih sering absen tanpa keterangan akan  
    dikeluarkan dari sekolah.

II.   KEWAJIBAN MURID

         1.    Taat kepada Guru-guru dan Kepala Sekolah.
         2.    Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan dan ketertiban kelas dan Sekolah pada umumnya
         3.    Ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman dan perabot sekolah.
         4.    Membantu kelancaran pelajaran baik dikelasnya maupun diluar sekolah pada umumnya
         5.    Ikut menjaga nama baik sekolah, Guru dan Pelajar pada umumnya baik di dalam maupun di luar sekolah .
         6.    Menghormati guru dan saling harga menghargai antara sesama  murid
         7.    Melengkapi diri dengan keperluan sekolah
         8.    Murid  yang  membawa  kendaraaan agar menempatkannya  ditempa t yang  telah  di  tentukan  dalam 
              keadaan  terkunci
         9.    Ikut membatu agar tata tertib  dapat berjalan dan ditaati.


III.          LARANGAN MURID

1.    Meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung. Penyimpangan dalam hal ini hanya dengan izin Kepala Sekolah.
2.    Membeli makanan dan minuman di luar halaman sekolah
3.    Menerima surat-surat dan tamu di sekolah.
4.    Memakai perhiasan yang berlebih-lebihan serta  berdandan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa
5.    Merokok di dalam dan di luar sekolah
6.    Meminjam uang dan alat-alat sekolah antara sesama murid.
7.    Mengganggu jalannya pelajaran baik terhadap  kelasnya maupun terhadap  kelas lain
8.    Berada atau  bermain-main  di tempat kendaraan
9.    Berada di dalam kelas selama waktu istirahat berlangsung,
10. Berkelahi dan main hakim sendiri jika menemui persoalan  antar teman.
11. Menjadi perkumpulan anak nakal dan geng-geng terlarang
12. Dilarang membawa HP ke sekolah.

IV.    HAL PAKAIAN DAN LAIN-LAIN\

1.    Setiap murid wajib memakai seragam sekolah lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah.
2.    Murid-murid putri dilarang memelihara kuku  panjang dan memakai  alat-alat kecantikan kosmetik yang lazim digunakan oleh orang dewasa.
3.    Rambut dipotong rapi bersih dan terpelihara.
4.    Pakaian olah raga sesuai dengan ketentuan sekolah.

V.    HAK-HAK MURID

1.    Murid-murid berhak menerima pelajaran selama tidak melanggar tata tertib.
2.    Murid-murid dapat meminjam buku Perpustakaan Sekolah  dengan mentaati peraturan Perpustakaan yang berlaku.
3.    Murid-murid berhak mendapat perlakuan yang sama dengan murid-murid yang lain sepanjang tidak melanggar peraturan tata-tertib.

VI.   LES PRIVAT

1.    Murid yang terkadang dalam sesuatu mata pelajaran dapat mengajukan permintaan les tambahan dengan  surat dari  orang tuanya kepada Kepala Sekolah.
2.    Les privat kepada guru kelasnya. dan les privat tanpa sepengetahuan Kepala Sekolah dilarang.
3.    Les privat hanya diberikan sampai murid yang bersangkutan dapat mengejar palajaran yang ketinggalan

VII.  LAIN-LAIN

1.    Hal-hal yang belum dicantumkan dalam tata tertib diatur oleh sekolah
2.    Peraturan tata tertib sekolah ini berlaku sejak diumumkan 
Catatan:
Semua orang/wali murid dimohon secara sadar dan positif membantu agar peraturan tata tertib sekolah dapat di taati.
                                                                                             Sumberjati,  17  Juli  2013 
                                                                                             Kepala Sekolah 


                                                                                             Sr. Floryberta PIJ

0 komentar:

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More